Klauzule abuzywne w umowach kredytu frankowego z Getin Noble Bank S.A.

Klauzule abuzywne  Getin Noble Bank S.A.

Witam w pierwszym wpisie z serii poświęconej niedozwolonym klauzulom umownym. Od dziś, co tydzień będę przedstawiała Państwu postanowienia z konkretnych umów kredytu dające podstawę do wystąpienia na drogę sądową w celu stwierdzenia nieważności umowy zawartej z bankiem. Na początek przedstawię abuzywne zapisy z umów kredytu zawartych z obecnym Getin Noble Bankiem S.A.

Przypomnę jeszcze, iż podstawą kwalifikacji zapisu umowy jako klauzuli niedozwolonej jest art. 3851 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli:

  • kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,
  • rażąco naruszając jego interesy.

UWAGA! Nie dotyczy to zapisów określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Co ważne, TSUE w Wyroku z dnia 3 października 2019 roku sprawa C-260/18 potwierdził, iż klauzule indeksacyjne dotyczą głównego przedmiotu umowy, jednakże ze względu na ich nieprecyzyjność, mogą one zostać uznane za abuzywne.

Które przepisy z umowy kredytu frankowego Getin Noble Bank spełniają powyższe warunki?

Przede wszystkim są to postanowienia dotyczące: kwoty kredytu i wprowadzające do umowy zabieg indeksacji kwoty kredytu wyrażonej w złotych do CHF. W mojej ocenie jest to postanowienie, które powoduje, iż w umowie brak jednego z jej obligatoryjnych elementów tj. kwoty kredytu.

Kredytobiorca w momencie zawierania umowy, nie wiedział jaką kwotę winien będzie ostatecznie zwrócić bankowi. Doprowadziło to w większości spraw do sytuacji, w której Kredytobiorca pomimo wieloletniego, terminowego spłacania kredytu, wciąż ma do spłaty o wiele więcej niż otrzymał.

Klauzule abuzywne Getin Noble Bank S.A to też postanowienia dot. przeliczania złotówek na franki szwajcarskie i odwrotnie. Są to w głównej mierze zapisy dot. wypłaty kredytu- przy kursie kupna CHF, i spłaty kredytu-przy kursie sprzedaży CHF.

Zgodnie z zapisami poszczególnych umów, bank ma się przy tym posiłkować, enigmatycznie określoną, „Bankową Tabelą Kursów”. Na próżno jednak szukać w umowie szczegółowych objaśnień czynników, które mają wpływ na końcowy kształt powyższej Tabeli, czy zasad którymi kieruje się bank czy ustaleniu kursów. Doprowadziło to do sytuacji, w której miernik określający wysokość zobowiązania kredytobiorców jest w całości uzależniony od drugiej (i tak już z natury stosunku silniejszej) strony umowy tj. banku.

Zasada równości stron

Konkludując, mechanizm ten ma charakter nieobiektywny, jednostronny i zaburzający jedną z podstawowych zasad stosunków cywilnych – zasadę równości stron. Stroną dominującą jest tu oczywiście bank, a rola Kredytobiorców sprowadza się wyłącznie do comiesięcznej spłaty raty w wysokości wskazanej przez Kredytodawcę.

Sprzeczne z dobrymi obyczajami będzie tutaj przede wszystkim wykorzystanie niewiedzy konsumentów i ich dezinformacja. Wykorzystanie faktu ich braku specjalistycznej wiedzy w przedmiocie ryzyka kursowego, częste także zaufanie do banku- jako instytucji zaufania publicznego, by następnie zrodzić u kredytobiorców błędne wyobrażenie o zaciąganym zobowiązaniu.

Wszystko to prowadzi do wniosku, iż  powyższe zapisy niewątpliwie są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy kredytobiorców, a zatem zgodnie z art. 3851  Kodeksu cywilnego, nie powinny wiązać Kredytobiorców.

Poniżej, przykładowe zapisy umów kredytu indeksowanego do CHF zawieranych z obecnym Getin Noble Bank S.A. w latach 2005-2008.

Umowa kredytu indeksowanego z 2005 roku

klauzula getin1 klauzula getin2 klauzula getin3

 

Umowa kredytu CHF z 2006 roku

klauzula getin4 klauzula getin5 klauzula getin6

 

 Umowa z Getin Noble Bank 2007 roku

klauzula getin7 klauzula getin8 klauzula getin9 klauzula getin10

 

Umowa z 2008 roku

klauzula getin11 klauzula getin12 klauzula getin13 klauzula getin14

                                                                                    

Pragnę zaznaczyć, iż powyższe zestawienie nie wyczerpuje w całości katalogu abuzywnych postanowień z umów kredytu Getin Noble Bank S.A. Czasem dochodzą do tego dodatkowe i bezpodstawne obciążenia kredytobiorców jak np. zbędne ubezpieczenie, czy wygórowana marża. Jednakże takie zapisy należy już oceniać bardziej indywidualnie.

Reasumując, jeżeli w Państwa umowie kredytu indeksowanego do CHF zawartej z obecnym Getin Noble Bank S.A., znajdują się podobne postanowienia do tych wskazanych powyżej, to mają Państwo niewątpliwie podstawę do wystąpienia na drogę sądową w celu stwierdzenia nieważności umowy kredytu.

Nie można przy tym pominąć, że jeżeli kredytobiorca nie byłby gotowy na skutki stwierdzenia nieważności umowy takie jak np. rozliczenie z bankiem, to abuzywne zapisy z umowy dają także możliwość na „odrafrankowienie” kredytu i zasądzenie dotąd nienależnie uiszczonych na rzecz banku nadpłat.

Jeżeli nie wiesz jak rozpocząć sprawę związaną z kredytem frankowym zapraszam do kontaktu oraz na wpis Pierwsze kroki w walce z bankiem jak zacząć .