Klauzule abuzywne w umowach kredytu zawartych z Bankiem Millennium S.A.

Witam w cotygodniowym artykule z serii poświęconej klauzulom abuzywnym zawartych w szeroko stosowanych wzorcach umów kredytów pseudofrankowych. Tym razem czas na Bank Millennium S.A. 

W przypadku Banku Millennium, mamy do czynienia z „typowymi” umowami kredytu indeksowanego.  Należy już na wstępie zaznaczyć, iż wiele klauzul abuzywnych stosowanych przez Bank Millennium S.A. została wpisana do Rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK np.:

Klauzule abuzywne Millenium Bank

  • klauzula nr 3178, sygn. akt: XVII AmC 426/09, 
  • klauzula nr 3179, sygn. akt: XVII AmC 426/09,
  • klauzula nr 3182, sygn.  akt: XVII AmC 426/09. 

W Wyroku wydanym przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznano za niedozwolone m.in. poniższe postanowienia, a także zakazano dalszego stosowania ich w umowach zawieranych z konsumentami

klauzule abuzywne w umowach banku

Co zdaniem UOKiK tymi zapisami jest „nie tak”?

W umowach kredytu zawieranych z Bankiem Millennium S.A. podobnie jak w innych umowach kredytu pseudofrankowego, zarzuty dot. abuzywności klauzul umownych dotyczą w szczególności kwestii wypłaty i spłaty kredytu oraz wykorzystywania przy nich (znanej jedynie bankowi) Tabeli Kursów Walut Obcych. Jak podkreślono w ocenie UOKiK, zamieszczanie tego rodzaju zapisów w umowach kredytu zawieranych z konsumentami jest niewątpliwie sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interes kredytobiorców. Zdaniem UOKiK, Bank Millennium S.A. zaproponował konsumentom taką umowę, że w zasadzie jest uprawniony do wyboru jakichkolwiek kryteriów na podstawie, których ustali kurs waluty w Tabeli. Mogłyby być to także kryteria zupełnie niezwiązane z kursem średnim NBP, czy też kursem określanym przez rynek walutowy. Zaznaczono, iż takie rozwiązanie ma na celu jedynie dodatkową korzyść banku.

Przecież Kredytobiorcy podpisali oświadczenie akceptujące ryzyko kursowe

Odpierając powyższe zarzuty, banki często powołują się na tzw. „ryzyko kursowe” – „oświadczenie o ryzyku” umiejscowione bądź w umowie, bądź stanowiące odrębny załącznik do umowy/wniosku kredytowego. Słusznie w tym temacie wypowiedział się UOKiK, który podkreślił jak ważne jest w tym miejscu rozróżnienie realnego ryzyka kursowego z ryzykiem związanym z nieograniczonym kształtowaniem kursu przez bank, gdyż to z tym drugim „ryzykiem” mamy styczność w umowach pseudofrankowych.

Jak zdaniem UOKiK powinny być ukształtowane klauzule umowne?

UOKiK zaznaczył przy tym jak ważne jest by wskazany w umowie mechanizm ustalania kursów walutowych był sumą obiektywnych rynkowych wskaźników, niezależnych od woli banku. Precyzyjnym wskazaniem zdaniem UOKiK byłoby np. odniesienie się w umowie do kursu średniego NBP i powiększonego o precyzyjnie wskazaną marżę banku. Niewątpliwie zawarte w umowach Banku Millennium klauzule nie spełniają tych wymogów.

Co zatem Bank Millennium S.A. zaproponował klientom?

Umowę kredytu, której zapisy dot. zasad ustalania kursów waluty obcej rażąco naruszają interesy kredytobiorcy i dobre obyczaje. Jak słusznie zaznaczył UOKiK takie zapisy, w przypadku umów kredytu hipotecznego tj. wieloletnich zobowiązań, są dla konsumenta szczególnie dotkliwe. Należy zatem przyjąć, iż zawarte w umowach kredytu indeksowanego do CHF postanowienia zakłócają podstawową zasadę równowagi stron, a nadto rażąco naruszają interes konsumenta – w szczególności ekonomiczny.

Nie tylko indeksacja jest abuzywna

Oprócz klauzul odnoszących się stricte do indeksacji kredytu, UOKiK za abuzywne uznał zapisy, w których Bank zastrzegł sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w razie wprowadzenia nowych przepisów prawnych lub ich zmiany. Jak zauważono, posłużenie się przez bank takim zapisem powoduje, iż bank ma w zasadzie nieograniczoną możliwość regulowania zobowiązania. Bank w takiej sytuacji może wedle własnego uznania i w dowolnym momencie modyfikować poszczególne zapisy umowne w przeciwieństwie do kredytobiorcy, który w przypadku wyrażenia takiej chęci, musiałby najpierw złożyć bankowi odpowiednią propozycję.

Reasumując, postanowienia dotyczące zmiany umowy zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny, a treść takiego zapisu winna być konkretna ze wskazaniem precyzyjnych przesłanek, w których możliwa jest zmiana umowy. Podobne rozwiązanie Bank Millennium przyjął także w przypadku wiążącego konsumentów cennika w całym okresie obowiązywania umowy.

Zakończenie

Jak wynika z powyższego, nieprawidłowości w umowach kredytu indeksowanego do CHF zawieranych z Bankiem Millennium S.A zauważalne były już od dawna. Wiele z nich została wpisana do Rejestru Klauzul Niedozwolonych. Dziś ich abuzywny charakter jest już w zasadzie powszechnie znany zatem kredytobiorcy posiadający kredyt pseudofrankowy w tym banku mają solidne podstawy do wystąpienia na drogę sądową i uwolnienia się od tego nie mającego końca kredytu.

Klauzule abuzywne w umowach kredytu zawartych z Bankiem Millennium

Poniżej przykładowe niedozwolone zapisy z umów kredytu indeksowanego do CHF Banku Millennium S.A.

Umowa 2005 rok MILLEKREDYT DOM

klauzule abuzywne w umowach2

 
 
klauzule abuzywne w umowach3
 
 
 
 
 
 
 
Umowa z 2006 roku
 

klauzule abuzywne w umowach4

 

 

 

 

Umowa z 2007 rokuklauzule abuzywne w umowach6

 

 

 

 

Umowa z 2008 roku

klauzule abuzywne w umowach6

Niedozwolone klauzule w umowach indeksowanych