Ochrona majątku w sprawie frankowej – zawieszenie wykonalności wyroku

Sąd Okręgowy w Częstochowie zawiesił rygor natychmiastowej wykonalności wyrokzaocznego  wydanego w sprawie „frankowej”  w sprawie z powództwa Banku PKO BP Spółka Akcyjna przeciwko pozwanym kredytobiorcom „ 

Ochrona majątku w sprawie frankowej. Czy To możliwe?

Bardzo cieszy nas Informacja, że w dniu 5 maja 2020 roku po złożonym w Imieniu naszych klientów sprzeciwie od wyroku zaoczonego Sąd zwiesił rygor natychmiastowej wykonalności  przez co  rodzina może ochronić dużą część swojego majątku 

A historia rozpoczęła się tak……. 

Jak wiele polskich rodzin, kredytobiorcy zawarli umowę kredytu „frankowego” w dawnym Nordea Bank. Obecnie po przejęciu Banku przez PKO BP to ten podmiot pozwał naszych klientów. 

Raty rosły, zobowiązanie się zwiększało. Niestety z przyczyn niezależnych kredytobiorcy nie byli w stanie dłużej spłacać zobowiązaniawięc Bank złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu i pozwał kredytobiorców. 

Kredytobiorcy nie odebrali wezwania celem stawiennictwa na rozprawie, ani nie złożyli odpowiedzi na pozew, zatem Sąd wydał w sprawie wyrok zaoczny. 

Na szczęście udało się odebrać wyrok zaoczny, więc w terminie w dwóch tygodni od dnia doręczenia szybko zareagowaliśmy i złożyliśmy sprzeciw wraz wnioskiem o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku. 

We wniosku o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności przedstawiliśmy okoliczności, które wywołują  wątpliwości co do zasadności wyroku zaocznego oraz powołaliśmy się na wytyczne Komisji  dotyczące wykładni  i stosowania dyrektywy Rady 93/13 EWG z dnia  5 kwietnia 1993 r, w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich 

Więcej o Wytycznych pisaliśmy pod tym linkiem – (nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich)

Trybunał wielokrotnie podkreślał znaczenie dostępności środków tymczasowych,  w szczególności w celu wstrzymania lub zawieszenia egzekucji prowadzonej wobec konsumenta na czas przeprowadzania przez sąd oceny nieuczciwego charakteru warunków umowy. Brak środków tymczasowych stwarza ryzyko zbyt późnego zapewnienia ochrony przed nieuczciwymi warunkami umownymi i co za tym idzie, nieskuteczności takiej ochrony. 

Na szczęście  się udało, bo komorniwydał postanowienie o sporządzeniu planu podziału kwot z egzekucji w sprawie co prawda z wniosku  innego wierzyciela jednak przy udziale  Banku PKO BP S.A. i to właśnie wierzycielowi hipotecznemu miała przypaść cała kwota ze sprzedaży nieruchomości, a jak wiadomo w sprawach frankowych była ona znacznie zawyżona.  

Teraz już czekamy na pierwszy termin rozpoznania sprawy-  termin we wrześniu 

sprzeciw do wyroku