Kolejne pozytywne wyroki dla frankowiczów, Getin Noble Bank S.A. znowu przegrywa.  

Kolejne pozytywne wyroki dla frankowiczów, Getin Noble Bank S.A. 

W ostatnim czasie, w prowadzonych przez naszą kancelarię sprawach przeciwko Getin Noble Bank S.A.  zapadły kolejne dwa korzystne wyroki dla frankowiczów.  

Jednym z nich jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 lutego 2020 r. 
w sprawie o sygn. akt. XXV C 106/18 dotyczący Umowy o kredyt hipoteczny indeksowany kursem CHF zawartej z Getin Noble Bank S.A. 

Zacznijmy od początku… 

W 2007 roku nasi klienci zaciągnęli kredyt indeksowany do waluty CHF w Getin Noble Bank S.A. na okres 30 lat. Zgodnie z powszechną wówczas praktyką zawarcie umowy sprowadzało się właściwie do podpisania wzorca obowiązującego w banku. Przedstawiciele banku zapewniali „frankowiczów” o stabilności franka szwajcarskiego i podkreślali, że jest to najlepsze rozwiązanie. W umowie podano także przybliżoną wartość całkowitego kosztu kredytu na dzień sporządzenia umowy. Jak się później okazało była to kwota mocno zaniżona 

Pierwsze problemy 

Najbardziej niezrozumiałe pojęcie w podpisanej umowie stanowiła dla powodów – Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych. Pracownik banku nie wyjaśnił powodom czym jest i według jakich zasad jest sporządzana, a także nie wspomniał w jak istotny sposób będzie ona wpływała na sytuację powodów, w tym na wysokość zobowiązania pozostałego do spłaty.  

Można powiedzieć, że Bank dał sobie możliwość samodzielnego ustalania wysokości zobowiązania. Klienci nie mieli żadnego wpływu na stosowany przelicznik. Wręcz nie byli świadomi, jaką kwotę będą musieli jeszcze spłacić.Co prawda w umowie oświadczyli, iż są świadomi i akceptują ryzyko kursowe związane ze zmianą kursu waluty, jak wynika jednak z ich zeznań brali pod uwagę ewentualny wzrost swojego zobowiązania, ale nawet w najczarniejszym scenariuszu nie przewidywali, że będzie on tak duży. Z błędu nie wyprowadził ich również Bank, gdyż nie przedstawił im  rzetelnej informacji, co do ryzyka wzrostu kursu CHF i jego wpływu na wysokość ich zobowiązania. 

Wbrew zapewnieniom pracowników banku frank szwajcarski okazał się mało stabilną walutą, w efekcie czego raty klientów znacznie poszybowały w górę. Mimo dokonywania kolejnych spłat, raty rosły, a saldo kredytu było wciąż wysokie 

Klienci, świadomi swojej sytuacji, w 2017 roku złożyli oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu.  Naszym zdaniem- jak najbardziej zasadnie! Nieuczciwe działanie Banku polegało w tym przypadku na wprowadzeniu w błąd co do kwoty całkowitego kosztu kredytu, który odbiegał od rzeczywistych kosztów. Klienci podkreślili, że gdyby zostali należycie poinformowani, to nie zdecydowaliby się na taki kredyt.  

Bezpośrednio przed wytoczeniem powództwa powodowie zdecydowali się również zawezwać Bank do próby ugodowej, nie przyniosło to jednak oczekiwanego rezultatu. Nie pozostało więc nic innego jak zawalczyć o swoje prawa przed sądem… 

Postępowanie przed sądem 

W starciu z profesjonalistą nasi klienci pozostawali bezsilni. Postanowili więc zasięgnąć porady radcy prawnego. Po przedstawieniu możliwych rozwiązać, zdecydowali się na walkę w sądzie.  W rezultacie początkiem 2018 roku nasi klienci wystąpili z powództwem przeciwko Getin Noble Bank S.A.  

Sąd Okręgowy I instancji przychylił się do przedstawionego  przez nas stanowiska i wyrokiem z dnia 10 lutego 2020 roku (sygn. XXV C 106/18) zasądził od Getin Noble Banku S.A. na rzecz Powodów kwotę 40 615,70 zł tytułem tzw. „odfrankowienia”. 

W uzasadnieniu Sąd powołał się na art. 3851 i art. 3852 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie wiążą go, jeśli nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a jednocześnie kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Sąd podkreślił, że za nieuzgodnione indywidualnie należy postrzegać te postanowienia, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu (tak jest w przypadku wzorów umów). Co więcej  oceniając zgodność postanowień umownych z dobrymi obyczajami, zdaniem Sądu należy zwrócić uwagę, czy postanowienia te nie naruszają w sposób rażący interesów konsumenta, dot. to zwłaszcza sytuacji, gdy profesjonalista wykorzystuje swoją przewagę przy układaniu wzorca umowy. 

Sąd w swojej ocenie potwierdził, iż Bank mógł jednostronnie kształtować wysokość zobowiązania naszych klientów, co niewątpliwie naruszało ich interesy. Co więcej zdaniem Sądu bank mógł dobrać dowolne kryteria ustalania kursów, które niekoniecznie musiały być związane z aktualnym kursem rynkowym. W konsekwencji konsumenci nie mieli możliwości realnej oceny swojej sytuacji finansowej, jak również możliwości oszacowania wysokości spłacanych rat. 

W świetle wyżej przytoczonych argumentów, Sąd orzekł, iż takie postanowienia (abuzywne) nie wiążą konsumentów. 

Korzystny wyrok, ale nie do końca… 

Niewątpliwie wyrok, który zapadł 10 lutego 2020 r., był korzystny dla naszych klientów i stanowił sukces w sprawach frankowych. Jednakże nie przyniósł nam pełnej satysfakcji. W związku z czym, w porozumienia z klientami, zdecydowaliśmy się na złożenie apelacji, a tym samym na dalszą walkę, o uwzględnienie naszego roszczenia głównego tj. o zapłatę na rzecz naszych klientów przez pozwanego nie z tytułu „odfrankowienia”, a z tytułu „nieważności” umowy. Nasze stanowisko poparliśmy w tym względzie licznymi przykładami z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także innymi zapadłymi wyrokami w tożsamych sprawach.  

Na wyrok Sądu II instancji przyjdzie nam jednak jeszcze trochę zaczekać