Prawa frankowiczów w świetle ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Prawa frankowiczów

W ostatnim czasie rozpoczęliśmy cykl artykułów na temat praw tzw. „ frankowiczów’’. Kilka artykułów wstecz opisywaliśmy jak walczyć o swoje prawa, gdy podmiot posiada kredyt indeksowany bądź denominowany do kursu franka szwajcarskiego. Poniżej piszemy o tym w jaki sposób może być pomocna ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 2007 r. Należy mieć na uwadze, iż może mieć ona zastosowanie tylko do kredytów, gdzie umowa kredytowa została zawarta po dniu 21 grudnia 2007 r.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym została wprowadzona w celu pomocy konsumentom w walce przeciwko wykorzystującym swoje prawa przedsiębiorcom. Ustawa wprowadza otwarty katalog praktyk, które ze względu na wymóg niezgodności ze standardami staranności zawodowej nie mogą pojawić się w obrocie na linii konsument – przedsiębiorca.

W jaki sposób ustawa może okazać się pomocna ?

Ustawa z 2007 r. wprowadza pojęcie tzw. praktyki rynkowej. Wskazuje się, że może ona  polegać  zarówno na  działaniu jak i na zaniechaniu. Definicja praktyki rynkowej wskazuje, że :  praktykę rynkową uznaje się za zaniechanie wprowadzające w błąd, jeżeli pomija istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął ( art. 6 ust. 1 ustawy). Co więcej ustawa wskazuje, iż : „wprowadzającym w błąd zaniechaniem może w być w szczególności zatajenie lub nieprzekazanie w sposób jasny, jednoznaczny lub we właściwym czasie istotnych informacji dotyczących produktu  ( art. 6 ust. 3 pkt 1);4) oraz przy ocenie, czy praktyka rynkowa wprowadza w błąd przez zaniechanie, należy uwzględnić wszystkie jej elementy oraz okoliczności wprowadzenia produktu na rynek, w tym sposób jego prezentacji (art. 6 ust. 5).

Ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej

W wielu sprawach  Bank nie przedstawił  przyszłym kredytobiorcom wszystkich istotnych informacji, na podstawie których mogliby wyrobić sobie opinię co do rzeczywistego ryzyka kursowego. Zazwyczaj banki ograniczały się do przedstawienia ogólnej informacji o ryzyku kursowym i ryzyku stopy procentowej. Natomiast jako profesjonalista Bank powinien przedstawić takie informacje, aby przyszli kredytobiorcy mogli rzeczywiście ocenić i uświadomić sobie skalę ryzyka. Banki winny więc przedstawić informacje o czynnikach, jakie mogą wpływać na kurs waluty przedstawić ówczesną sytuację makroekonomiczną, a zwłaszcza poziom przewartościowania bądź niedowartościowania PLN i CHF.

Skutki zastosowania ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym .

W kwestii konsekwencji, jakie mogą spotkać Bank w przypadku wykazania, iż jego praktyka jest nieuczciwa należy sięgnąć do art, 12 ustawy. Tam znajdziemy, iż w przypadku dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej, konsument, którego interes został naruszony bądź zagrożony może żądać :

  1. Zaniechania tej praktyki
  2. usunięcia skutków tej praktyki
  3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  4. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;
  5. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;

Z powyższymi roszczeniami mogą również wystąpić : Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy oraz powiatowy rzecznik konsumentów.  Okres przedawnienia roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej wynosi 3 lata. Co istotne, ciężar dowodu, że dana praktyka rynkowa nie stanowi nieuczciwej praktyki spoczywa na przedsiębiorcy.

Z problemami „ frankowiczów’’ zmagamy się już od lat. Nasze doświadczenie wskazuje, iż długotrwała walka z silnym przeciwnikiem może przynieść pozytywne rezultaty oraz pomoże konsumentowi zaoszczędzić sporą kwotę pieniężną.