SO Katowice – mBank Spółka Akcyjna. Umowa nieważna

Dnia 14 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Katowicach, sygn. akt IC 808/19, SSO Aneta Wolska po rozpoznaniu na posiedzenie niejawnym  w dniu 14 maja 2021 roku, przeciwko mBank Spółce Akcyjnej w Warszawie

  1. Ustalił , że umowa zawarta pomiędzy stronami jest  nieważna.
  2. Zasądził od  pozwanej  na  rzecz powodów e kwotę  148.820 złotych z ustawowymi odsetkami  za opóźnienie  od   12 listopada 2019 r  do  dnia  zapłaty.
  3. Zasądził od pozwanej na  rzecz powodów kwotę 6.434zł  tytułem zwrotu kosztów procesu.