UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO W KREDYTACH “FRANKOWYCH” – Stanowisko Sądu Najwyższego – A najnowszy prawomocny wyrok kancelarii

ODZYSKANIE WPŁACONYCH SKŁADEK JEST MOŻLIWE

Dnia 28 czerwca 2019 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie, zakończyła się prowadzona przez naszą kancelarię sprawa przeciwko Bankowi Millennium S.A.,
o sygnaturze akt XXVII Ca 2288/18 w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych od kredytobiorców składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.
W uzasadnieniu wyroku sąd zwrócił uwagę na szereg nieprawidłowości, które miały miejsce na etapie zawierania oraz wykonywania zarówno umowy kredytu jak  i umowy ubezpieczenia.        

Wskazano między innymi, że kredytobiorcy:

⦁ nie mają faktycznego wpływu na to, czy ubezpieczenie zostanie włączone do umowy,
⦁ nie są w stanie przewidzieć jak długo będą zobowiązani do uiszczania składek, ani jaka jest ich faktyczna wysokość.

UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO

Sąd podkreślił, że bank nie poinformował w sposób dostateczny klientów co do treści postanowień umowy ubezpieczenia i zawartej w związku z tym umowy kredytu hipotecznego, co stoi w sprzeczności z dobrymi obyczajami oraz rażąco narusza interes kredytobiorców. Klienci nie mieli możliwości wyliczenia wysokości składki, która uzależniona od kursu franka szwajcarskiego, systematycznie rosła.

UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO2

Sąd zaznaczył również, że bank nie wykazał aby przelał kwotę składek na rzecz ubezpieczyciela.

UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO3
UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO4

Tym samym sąd odwoławczy w pełni podzielił stanowisko sądu I Instancji – Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie.

Mając powyższe na względzie Sąd zobowiązał bank do zwrócenia naszym klientom wszystkich pobranych składek, to jest kwoty 8 523,00 wraz z odsetkami.

Wyrok jest prawomocny!

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – ANALIZA SĄDU NAJWYŻSZEGO


Stanowiska Sądu Okręgowego nie podziela jednak Sąd Najwyższy.
W zaprezentowanym dnia 21 sierpnia 2019 roku przez Biuro Analiz Sądu Najwyższego opracowaniu na temat kredytów walutowych, w którym poruszono również temat ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, wskazano że klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu własnego nie jest sama w sobie niedozwolona. Podkreślono, że w zamian za opłacane składki kredytobiorca uzyskuje świadczenie – udzielenie przez bank kredytu którego w normalnych warunkach nie mógłby uzyskać. Opłacane składki zapewniają ochronę ubezpieczeniową nie tylko bankowi, ale również kredytobiorcy, a samo włączenie ubezpieczenia do umowy kredytowej zależne jest od woli kredytobiorcy – może bowiem zdecydować, że wniesie odpowiednio wysoki wkład własny, co wyłączy konieczność zawarcia ubezpieczenia.

Na szczęście stanowisko to nie jest w żaden sposób wiążące i nie zamyka kredytobiorcom drogi do dochodzenia sprawiedliwości.

Źródła:
– wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r., sygn. akt XXVII Ca 2288/18
– opracowaniu na temat kredytów walutowych Biura Analiz Sądu Najwyższego RP http://www.sn.pl/publikacje/BSiA_Materialy_naukowe/Studia%20i%20Analizy%20SN%20t%20VII%20Internet.pdf?fbclid=IwAR32Hmz6eygQPucvdfA7qPOUPGzn_NB7DcXBjeC0znsYQM6WWidICwPNOHM

Dowiedz się więcej i przeczytaj również jak odzyskać część prowizji i innych opłat w kredycie konsumenckim – Wcześniejsza spłata kredytu – odzyskanie prowizji w kredycie konsumenckim