Ustalenie, że umowa kredytu indeksowanego z Bankiem BPH[ GE money] jest nieważna.

W dniu 25.02. 2021 Sąd okręgowy w Gdańsku, Wydział XV Cywilny, XV C 426/18 wydał wyrok, w którym:

1. Ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z Bankiem BPH[ GE Money] jest nieważna.

2. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 134.431,70 zł wraz z odsetkami od dnia 29 marca 2018 r., do dnia zapłaty, zgodnie z teorią 2 K.

3. Zasądził kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.


W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż zarówno żądanie powoda zgłoszone w pozwie, jak i rozszerzeniu powództwa zasługiwało na uwzględnienie.
Sąd orzekając miał na uwadze ugruntowaną linię orzecznictwa, jak również fakt, iż nie można było usunąć jedynie części klauzuli przeliczeniowej:)