Umowa kredytu CHF Getin – sprawa obronna

W dniu  dzisiejszym tj., w dniu 23 września 2020 Sąd Rejonowy w Będzinie, w sprawie o sygn. akt I C 883/18 oddalił powództwo przeciwko klientom kancelarii w sprawie kredytu indeksowanego do CHF, z powództwa Getin Noble Bank z siedzibą w Warszawie.

Umowa kredytu CHF Getin

Pierwsza rozprawa w Sądzie…..przesłuchanie strony pozwanej.

Na pierwszą rozprawę w sądzie, która odbyła się w połowie 2018 roku Sąd wezwał stronę pozwaną oraz świadka- syna strony pozwanej, w celu wyjaśnienia jak przebiegała procedura zawarcia kredytu. 

Sąd pytał kredytobiorcę między innymi o to, ile spotkań odbyło się w Banku, czy można było przeczytać umowę kredytu, czy można było się z jej treścią spokojnie zapoznać, czy pracownik Banku wyraźnie wyjaśnił jej znaczeni i skutki, w tym finansowe, czy chcieli uzyskać kredyt we frankach, a dokładniej indeksowany do franka szwajcarskiego, czy może po prostu nie mieli zdolności, aby pozyskać kredyt stricte złotowy.

Z mojego doświadczenia wynika, że takie przesłuchanie trwa ok 40 minut do godziny.

W tej sprawie Sąd wezwał strony na pierwszy termin, jednak przepisy procedury cywilnej i praktyka pokazują, że strona jest przesłuchiwana już po złożeniu zeznań przez świadków.

Biegły, biegły – tsue wyrok franki

Sprawa trwała dość długo,  choć mogła skończyć się dużo szybciej. Wynika to z faktu, że Sąd zaraz po przeprowadzeniu pierwszej rozprawy dopuścił dowód z opinii biegłego opinii biegłego z zakresu finansów i bankowości na okoliczność ustalenia wysokości zadłużenia pozwanych wynikającego z umowy kredytu hipotecznego, przy założeniu, że zakwestionowane przez pozwanych klauzule umowne (§ 6 ust. 1, § 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 3) winny zostać zastąpione obowiązującymi w dniach wypłaty środków kredytu oraz zapłaty poszczególnych rat średnimi kursami kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego ogłaszanymi przez Narodowy Bank Polski.

Tak postawiona teza dowodowa, od początku nie była trafna, gdyż już w 2018 roku jeszcze przed wydaniem przez TSUE wyroku w sprawie Dziubak, było wiadomo, że niedozwolonych postanowień umowy nie można zastąpić przepisami opartymi o zwyczaj, czy zasady współżycia społecznego, gdyż jest to sprzeczne z wyrażoną w dyrektywie 93/13 zasadą skuteczności oraz funkcją odstraszającą tej dyrektywy.

Zawieszenie postępowania do czasu wydania wyroku przez TSUE

Po tak niefortunnie postawionej tezie dowodowej, Sąd postanowił zaczekać na wyrok Trybunału i  zawiesić postępowanie w sprawie do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia w sprawie C-260/18 [ sprawa Dziubak].

Kredyt we frankach wyrok tsue….Czy wywarł wpływ na pogląd Sądu?

W ostateczności Sąd zmienił swój pogląd prezentowany  w 2018 roku i w ustnych motywach powołał się na wyrok TSUE https://zfrankiemwsadzie.pl/wyrok-tsue-w-sprawie-dziubak-c-260-18/; https://zfrankiemwsadzie.pl/komentarz-do-wyroku-tsue-c-260-18/

Sąd potwierdził, że indeksacja kredytu jest niedozwolona, a klauzul umownych nie można zastąpić ratami średnimi kursami kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego ogłaszanymi przez Narodowy Bank Polski.

W związku z tym Sąd w uzasadnieniu potwierdził  przesłankowo nieważność umowy zawartej z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna.

Teraz czekamy jak zwykle na uzasadnienie wyroku