Umowa kredytu mieszkaniowego “Własny Kąt” – nieważna

28 kwietnia Sąd Okręgowy w Katowicach , sygn. akt: II C 444/20, SSO Joanna Kurek-Pachla w sprawie przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie.

1.Ustalił na podstawie art. 189 k.p.c., że Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT HIPOTECZNY zawarta pomiędzy Pozwanym, a Powodami – jest nieważna i tym samym nie wiąże Powodów;

2.Zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwoty 162.284,09 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote 09/100) oraz 14.540 CHF (słownie: czternaście tysięcy pięćset czterdzieści franków szwajcarskich) wraz z ustawowymi odsetkami.

3.Zasądził na rzecz powodów koszty procesu.