Umowa z Getin Noble Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Lech Skórski) w wyroku z dn. 5 października 2020 r. w sprawie o sygn. akt II C 942/17 zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 205.000 zł wraz z  odsetkami i kosztami procesu.  

Umowa z Getin Noble Bank nieważna

Sąd uwzględnił roszczenie główne i uznał, że umowa, którą powodowie zawarli z Getin Noble Bank od momentu podpisania była nieważna.  

Sąd ustalił, że umowa została w całości przygotowana przez  pozwanego i nie było możliwości jej negocjowania. Co więcej, w regulaminie kredytu, ani w żadnym innym dokumencie nie było postanowień dot. mechanizmu indeksacji. Postanowienia umowy oraz regulaminu w zakresie dokonywanych przeliczeń, zostały sformułowane przez bank bardzo ogólnie, tym samym formalnie  bank nie miał w tym zakresie żadnych ograniczeń.  

 Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego SO w Katowicach stwierdził, że postanowienia dot. wypłaty i  spłaty kredytu i rat mają charakter  niedozwolony, a biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo TSUE doszedł do przekonania, że nie mogą one zostać w żaden sposób uzupełnione, co oznacza, że niemożliwe jest ustalenie kwoty kredytu i poszczególnych rat. 

 Wobec tego zdaniem SO w Katowicach należało przyjąć, że umowa nie może  być dalej wykonywana i że jest nieważna.