WYGRANA FRANKOWICZA Z BANKIEM BPH, DAWNY GE MONEY BANK. CIEKAWY WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

WYGRANA FRANKOWICZA Z BANKIEM BPH, DAWNY GE MONEY BANK.

Parę tygodni temu pisałam Państwu o wygranej naszego klienta w Gdańsku z Bankiem BPH https://zfrankiemwsadzie.pl/umowa-bank-bph-niewazn/.   Nie ukrywam, że była to dla mnie bardzo ważna sprawa, bo jeszcze z tych czasów zanim zapadł wyrok TSUE w sprawie Państwa Dziubak C- 260/18 https://zfrankiemwsadzie.pl/wyrok-tsue-w-sprawie-dziubak-c-260-18/.

Z klientem kilka razy przemierzaliśmy kilkaset kilometrów z Katowic do Gdańska. W 2018 roku musieliśmy wytoczyć tam powództwo, ze względu na siedzibę Banku BPH.  Teraz moglibyśmy wybrać także Gliwice- miejsce zamieszkania klienta.

Sprzeczność umowy z art. 69 prawa Bankowego- nieokreśloność świadczenia

Sąd podzielił nasze stanowisko, zgodnie z którym kredytobiorca w dniu zawarcia umowy nie zna wysokości zobowiązania, które będzie spełniał. Kredytobiorca nie miał wiedzy w jaki sposób ich zobowiązanie o charakterze ciągłym będzie przeliczane w praktyce przez Bank. Nie wiedział w jakiej wysokości w przyszłości będzie spłacać raty kapitałowo-odsetkowe.

W przypadku umów „frankowych” data podpisania umowy nie była datą uruchomienia środków pieniężnych, dlatego też od samego początku nie było wiadomo jakie jest rzeczywiste saldo kredytowe, a zarazem wysokość świadczenia jakie będzie musiał realizować kredytobiorca.

fragment wygrana frankowicza

 

 

bph wygrana frankowicza

 

ocena sądu

Rozszerzona skuteczność wyroku SOKiK oraz fakt wpisania klauzuli 5622 stosowanej przez GE Money Bank  do Rejestru Klauzul Niedozwolonych na skutek Wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie sygn. akt. XVII AmC 5344/11.

Ważnym elementem uzasadnienia było przywołanie prze sąd rozpoznający sprawę faktu wpisania niedozwolonego postanowienia znajdującego się we wzorcu umowy przygotowanej przez  GE Money Bank do Rejestru Klauzul Niedozwolonych.

wygrana frankowicza z bankiem bph3 

              Postanowienie to brzmiało

  • Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu GE Money Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym”.

Wygrana frankowicza z bankiem BPH 

Pozwanym w procesie był Bank BPH S.A., przeciwko któremu wytoczono powództwo w niniejszej sprawie.

Postanowienie wpisane do Rejestru jak i postanowienie znajdujące się w umowie powoda nie są identyczne co do treści. Są identyczne co do ich znaczenia i sposobu ukształtowania praw kredytobiorców.

Zgodnie jednak z uchwałą Sądu Najwyższego [ III CZP 11/15 z 20 listopada] Przedmiotem uznania za niedozwolone i zakazu wykorzystywania jest więc postanowienie w ujęciu materialnym, a nie formalnym. Nie chodzi postanowienie o określonym brzmieniu, łącznie z językowym kontekstem wzorca, ale o wysłowioną w nim, przy uwzględnieniu normatywnego kontekstu wzorca umowy, skonkretyzowaną treść normatywną, tj. normę lub jej element, określające prawa lub obowiązki stron. 

Słusznie w mojej ocenie Sąd w Gdańsku uznał, że jest związany wpisem postanowienia przeliczeniowego do Rejestru.

 Marzy nam się więcej takich wyroków. W szczególności, by Sądy zauważały sprzeczności umów „frankowych” z zasadą nominalizmu i częściej podkreślały brak określenia świadczenia.