Wygrana z Getinem

W dniu 15.02.2021 SO w Katowicach( SSO Joanna Kurek- Pachla, II C 262/20, pozew złożono w marcu 2020.

  • ustala, ze umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna
  • zasadzą na rzecz Powodów 321.914,17 zł z odsetkami od dnia 12 czerwca 2020 r. w pozostałym zakresie powództwo oddała
  • zasądza na rzecz Powodów kwotę 11 tys 800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego + 1000 zł opłaty od pozwu.

Podzielono argumenty strony powodowej, ze umowa zawiera klauzule abuzywne oraz brak jest możliwości utrzymania umowy i zastąpienie postanowień poprzez wprowadzanie kursu średniego NBP, bo umowa została zawarta w 2008 roku.

Strona powodowa ma interes prawny także ustalenie nie tylko kwot już zapłaconych, gdyż będzie to wpływało na kwestie dalszych świadczeń.

W związku z przyjęciem teorii 2k jest podstawa do zwrotu świadczeń już uiszczonych jako świadczeń nienależnych.

Sprawę prowadziła Dorota Pilarczyk i apl. radc. Sara Gwardyś.