Wygrywamy z ING Bank Śląski S.A w Katowicach w sprawie kredytu CHF

W dniu 14 stycznia 2021r. Sąd Okręgowy w Katowicach, sygn. akt: I C 216/20 

 

  1. Ustalił że umowa o mieszkaniowy kredyt hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF zawarta pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. w Katowicach a powodami jest nieważna
  2. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 190.880,92 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) z ustawowymi odsetkami od 21 lutego 2020 roku do dnia zapłaty;
  3. Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł (sześć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote) z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów postepowania.

Sprawę prowadziła radca prawny Dorota Pilarczyk