Wyrok TSUE- C-118/17, a kredyt denominowany w CHF- Własny Kąt Hipoteczny

W dniu 14 marca 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości wydał WYROK w sprawie C118/17 Dunai przeciwko ERSTE Bank Hungary Zrt.

Wyrok TSUE kredyt denominowany

Co prawda, wyrok ten dotyczy sprawy węgierskiej i węgierskiego porządku prawnego, jednak daje nadzieję na korzystne rozstrzygnięcie w sprawie Dziubak- C-260/18.

Przedmiot wyrokowania – umowa denominowana we franku szwajcarskim.

Co ważne, wyrok ten dotyczy umowy pożyczki wyrażonej we franku szwajcarskim (CHF), podczas gdy na mocy tej samej umowy, pożyczka miała być udostępniona w HUF ( forincie węgierskim), przy zastosowaniu kursu wymiany CHF-HUF opartego na kursie kupna stosowanego przez ten bank w tym danym dniu. Umowa przewidywała również, że pożyczka zostanie spłacona w forintach węgierskich, przy czym kursem walutowym mającym zastosowanie był stosowany przez bank kurs sprzedaży waluty.

Jest to klasyczny przykład kredytu, który był oferowany przez Bank PKO BP S.A na podstawie jednego ze swoich wzorców umowy – skupiam się na tej umowie, gdyż najwięcej spraw dotyczących kredytu denominowanego w CHF, które prowadzę dotyczy właśnie tego Banku.

Wypłata kredytu

W umowie kredytu WŁASNY KĄT hipoteczny wyglądało to mniej więcej tak:

Wyrok TSUE kredyt denominowany 1

 

 

W przypadku zobowiązań finansowanych w kraju kredyt mógł być udostępniony jedynie w walucie krajowej, bez możliwości żądania wypłaty kredytu w walucie:

 

 

A, wypłata kredytu następowała według określonego w umowie wzorca:

Wyrok TSUE kredyt denominowany 3

 

 

Wiązało się to z ryzykiem ekonomicznym klienta, gdyż kwota której żądał do dyspozycji klient we wniosku kredytowym nie odpowiadała wysokości kwoty wypłaconej w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

Skutek tego był taki, że kilku z moich klientów (w zależności od daty podpisania umowy) nie wiedząc z jakim ryzykiem łączy się zawarcie umowy kredytu denominowanego w CHF musiało„dopłacić” do finansowania swojej inwestycji z własnych środków, często pożyczonych od rodziców czy znajomych.

Spłata kredytu

Spłata kredytu, następowała w drodze potrącenia przez PKO BP S.A swoich wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu z rachunku ROR-prowadzonego w walucie krajowej.

 

 

Potrącenie odbywało się według schematu:

Wyrok TSUE kredyt denominowany 5

 

 

Tak jak polscy frankowicze – Zsuzsanna Dunai była narażona na ryzyko walutowe wynikające ze zmiany kursu danych walut, co wyraziło się w obniżeniu wartości forinta węgierskiego w stosunku do franka szwajcarskiego.

Unieważnienie kredytu denominowanego w CHF.

Warto zadać sobie pytanie: Czy wyrok ten daje nam zatem nadzieję na unieważnienie kredytu denominowanego w CHF?

W mojej opinii – Tak, ze względu na to, że wiele wniosków w nim zwartych można odnieść do kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich, które były udzielane w Polsce

Między innymi w pkt. 51 wyroku TSUE stwierdził, że taką jak umowa będąca przedmiotem w postępowaniu głównym ( DENOMINOWANA W CHF), należy unieważnić w całości, jeżeli stwierdzono, że warunek w niej zawarty jest nieuczciwy, a dla przywrócenia równowagi między stronami konieczne jest jej unieważnienie, gdyż dalsze obowiązywanie umowy nie jest prawnie możliwe zgodnie z zasadami prawa wewnętrznego (wyrok z dnia 26 stycznia 2017 r., Banco Primus, C421/14, EU:C: 2017:60, pkt 71 i przytoczone tam orzecznictwo).

Ponadto Trybunał w pkt. 54 uściślił, że możliwość zastąpienia przez sąd krajowy nieuczciwego postanowienia przepisem prawa krajowego o charakterze uzupełniającym w celu dalszego istnienia umowy, ograniczona jest do przypadków, w których rozwiązanie umowy jako całości naraziłoby konsumenta na szczególnie szkodliwe skutki, wobec czego ten ostatni poniósłby negatywne konsekwencje (zob. podobnie wyroki: z dnia 7 sierpnia 2018 r., Banco Santander i Escobedo Cortés, C96/16 i C94/17, EU:C:2018:643, pkt 74; z dnia 20 września 2018 r., OTP Bank i OTP Faktoring, C51/17, EU:C:2018:750, pkt 61).

Ważne jest zatem, żeby Sąd krajowy, który rozpoznaje Państwa sprawy „frankowe” ustalił, czy posiadacie interes i wolę dalszego utrzymania obowiązywania umowy.

W sprawie Pani Z. Dunai., Sąd węgierski ustalił, że upadek umowy nie jest sprzeczny z jej interesem, zatem zastąpienie nieuczciwego warunku nie wydaje się w tym wypadku konieczne.

W trakcie toczącej się sprawy sądowej, podczas przesłuchania warto więc powiedzieć Sądowi, że chcemy i jesteśmy w stanie „ udźwignąć” skutek jaki wiąże się nieważnie zawartą umową kredytową. Większość moich klientów wręcz uznaje, że jest to dla nich najlepsze wyjście.