Wyroku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt I C 1239/17

Wyroku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt I C 1239/17 z dnia 26 marca 2019 roku- Sąd rozstrzygający sprawę uznał, że umowa jest nieważna z mocy prawa to jest od dnia jej podpisania i z tego tytułu zasądził na rzecz naszej klientki kwotę ponad 75 tys. złotych jako zwrot nienależnego świadczenia stanowiącego różnicę między kwotą, którą kredytobiorca uzyskał od Banku, a którą na rzecz Banku w całości spełnił. Sprawa dotyczyła ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach- sprawę prowadziła kancelaria Lexnord