Zabezpieczenie roszczeń przeciwko Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Zabezpieczenie roszczeń przeciwko Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Uzyskaliśmy dla naszych klientów zabezpieczenie roszczeń w sprawie dotyczącej umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej zawartego z Getin Noble Bankiem (d. Getin Bank, Noble Bank).

Sąd Okręgowy w Gliwicach, I Wydział Cywilny, w dniu 18 lutego 2020 roku [ Sygn. akt I C 70/20] wydał postanowienie [ jeszcze nieprawomocne] o zabezpieczeniu  roszczeń kredytobiorców poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu przez powodów w wysokości i terminach określonych umową, w okresie od lutego 2020 roku do czasu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie.

Warto wspomnieć, że Kredytobiorcy wystąpili z powództwem o ustalenie nieważności i zapłatę ewentualnie o odfrankowienie umowy.

Wpłacono kwotę przewyższającą wartość wypłaconego kapitału kredytu

Na dzień wniesienia pozwu i złożenia wniosku kredytobiorcy wpłacili już w wykonaniu umowy kredytu łącznie kwotę przewyższającą wartość wypłaconego kapitału kredytu co w naszej i Sądu ocenie uzasadniało zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych do czasu wydania prawomocnego wyroku.

Aby Sąd udzielił zabezpieczenia, strona, która składa wniosek powinna uprawdopodobnić roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje natomiast wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego nie mamy jeszcze uzasadnienia postanowienia, [ złożyliśmy wniosek], ale mamy nadzieję, że jest to zwiastun wygranej sprawy i  spore odciążenie finansowe dla naszych klientów.