Zmniejszenie długu kredytobiorcy o co najmniej 700 tysięcy złotych.

W dniu 19 listopada Sąd orzekając ponad żądanie zasądził od naszej klientki na rzecz Getin Noble Bank kwotę 297.938,72 zł wraz  ustawowymi odsetkami, przesłankowo stwierdzając, że umowa jest nieważna.

Pierwotne Bank pozwał klientkę na kwotę 1.039.704.13 złotych, zatem już na dzień wyrokowania   dług kredytobiorcy zmniejszył się co najmniej 700 tysięcy złotych.

Będziemy  jednak apelować, i chociaż klientka chce spłacić dług, chciałaby też mieć możliwość rozłożenia zaległości na raty. Sąd stosując „ teorię salda”  pozbawił klientkę możliwości złożenia stosownych wniosków procesowych oraz wyręczył procesowo Bank.