Dwa wyroki dla naszych klientów.

Dnia 26 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach, SSO Wojciech Hajduk wydał dwa wyroki dla naszych klientów.

W sprawie o sygn. akt I C 520/20 po rozpoznaniu sprawy z powództwa mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko naszym klientom

  1. Oddalił powództwo,
  2. Zasądził  od powoda mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz pozwanych kwotę 10.800 (dziesięć tysięcy osiemset) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

W sprawie Bank pozwał spadkobierców zmarłego kredytobiorcy, w tym w tym dwójkę małoletnich dzieci.

W sprawie o sygn. akt I C 397/20 przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

  1. Ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce w Warszawie a powodami jest nieważna;
  2. Zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 44.413,13 (czterdzieści cztery tysiące czterysta trzynaście 13/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 sierpnia 2020 roku;
  3. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 18.189,81 CHF (osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć 81/100) z odsetkami ustawowymi dla należności wyrażonej w walucie obcej od dnia 14 sierpnia 2020 roku;
  4. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.400 (sześć tysięcy czterysta) złotych tytułem kosztów postępowania.

Teoria dwóch kondykcji

Tym samym po dwóch tygodniach od wydania ostatniego wyroku – Sędzia zmienił zdanie i zastosował w sprawie teorię dwóch kondykcji, zgodnie z uchwałą SN z dnia 7 maja 2021r., sygn. akt III CZP 6/21.

Zobasz więcej naszych wygranych spraw – https://www.lexnord.com/wyroki/